Disclaimer

Algemeen 

Deze website biedt u informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Voor het aanbieden en leveren van onze producten en diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens en cookies, voor uw gemak. In het privacy statement vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe wij uw privacy beschermen.

Door het bezoeken en het gebruiken van de website www.mijnwoningzoeken.nl, hierna te noemen ‘website’, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer en het privacy statement.

Mooiland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen en de wijziging gaan in vanaf het moment van publicatie van de wijziging. Mooiland voert het beheer over de webpagina en kan de disclaimer te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de disclaimer te controleren. 

Informatie op deze website

Wij hebben deze website met grote zorg samengesteld, maar wij kunnen de volledigheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen. Mooiland garandeert niet dat deze website vrij is van virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke. Mooiland is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op onze website te wijzigen. Verwijzingen naar, of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Mooiland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Mooiland behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beëindigen. 


Doel van de website

Alle informatie en materialen op de website van Mooiland, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-code, (de ‘content’), worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Mooiland. De content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. 


Functioneren van de website

Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze website te waarborgen, maar wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet garanderen. Mooiland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit. Mooiland is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het internet. Mooiland kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor middels deze website of anderszins langs elektronische weg optredende fouten en vertragingen in het verstrekken van informatie door u of door Mooiland. 


Cookies

Om een goede werking van deze website voor u mogelijk te maken, maakt deze website gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een gegevenselement dat door een website op uw computer wordt geplaatst om u als bezoeker te herkennen en om bepaalde gegevens over uw gebruik van de website op te slaan. Zoals door u gekozen instellingen of voorkeuren. 
Specifiek gebruiken wij op deze website cookies om anonieme statistische gegevens verzamelen over het gebruik van de website. Op basis daarvan kunnen wij de website verder verbeteren.  

Wij gebruiken de hiermee verkregen gegevens verder uitdrukkelijk NIET zonder uw expliciete nadere toestemming om gegevens over u te verzamelen en/of om die aan derden door te geven, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden. 

Mogelijk dat aanbieders van diensten van derden die u via onze website kunt gebruiken (zoals bijvoorbeeld Google Maps) cookies gebruiken. Daarvoor verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden van de betreffende derde. Wij gebruiken deze niet en zijn er ook niet verantwoordelijk voor.  

Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op de website niet meer gebruiken en zult u vaker uw voorkeuren en instellingen moeten aangeven.

 
Intellectuele eigendomsrechten

De website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Mooiland en derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om onze belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website: 

  • het is de gebruiker van de website niet toegestaan onderdelen van www.mooiland.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om de website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten; 
  • het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mooiland; 
  • het is de gebruiker van de website in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.mooiland.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. Mooiland behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' die direct naar bepaalde onderdelen van de website verwijzen;
  • het is de gebruiker van de website niet toegestaan een hyperlink naar www.mooiland.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina; 
  • het is de gebruiker van de website niet toegestaan van de website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of die anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten Mooiland liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina's. 

Toegestaan en verboden gebruik

De gebruiker kan zonder enige verplichting de website en alle gegevens met betrekking tot de te koop en/of te huur staande onroerende goederen raadplegen voor eigen persoonlijke gebruik. Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.  
Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken. 
Het is strikt verboden om de gegevens die via deze website beschikbaar worden gesteld voor enig eigen commercieel doel te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Mooiland: 

  • te verzamelen en op te slaan in een eigen database; 
  • te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten of online of offline publicaties; 
  • te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten.   

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze website, deze voorwaarden en alle diensten van Mooiland is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie? Neem dan contact met ons op.